Villkor och villkor

Dessa villkor (“Avtalet”) reglerar din användning av tjänsterna som tillhandahålls av Digify Biz Partner (“företaget”), en webbplatsutvecklingsbyrå. Genom att komma åt eller använda våra tjänster samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte godkänner någon del av detta avtal får du inte använda våra tjänster.

Definitioner:

“Företag” syftar på Digify Biz Partner, en byrå för webbutveckling.
“Tjänster” avser de tjänster som tillhandahålls av företaget, inklusive men inte begränsat till webbplatsutveckling, design och relaterade tjänster.
“Kund” syftar på alla individer, företag eller enheter som engagerar sig med företaget och använder dess tjänster.

Serviceavtal:

Företaget samtycker till att tillhandahålla de tjänster som överenskommits med kunden, i enlighet med villkoren i detta avtal. Tjänsternas omfattning, inklusive leveranser, tidslinjer och prissättning, ska beskrivas i ett separat avtal eller förslag, som båda parter kommer överens om.

Kundens ansvar:

Kunden samtycker till att förse företaget med korrekt och fullständig information som är nödvändig för tillhandahållandet av tjänsterna. Kunden ska i rätt tid tillhandahålla feedback, material och godkännanden som krävs av företaget för att utföra tjänsterna. Kunden medger att varje försening eller underlåtenhet att tillhandahålla nödvändig information eller godkännanden kan resultera i en försening i leveransen av Tjänsterna, och företaget ska inte hållas ansvarigt för sådana förseningar.

Betalningsvillkor:

Kunden samtycker till att betala Bolaget de avgifter som anges i det överenskomna förslaget eller avtalet. Betalningsvillkor, inklusive tidsplan och betalningssätt, ska anges i avtalet eller förslaget. Alla avgifter som anges av företaget är exklusive eventuella tillämpliga skatter, och kunden är ansvarig för betalningen av sådana skatter.

Immateriella rättigheter:

Företaget behåller alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken och alla andra äganderätter, relaterade till tjänsterna och leveranser som skapats av företaget såvida inte annat avtalats skriftligen. Kunden bekräftar att allt material, inklusive men inte begränsat till text, bilder, logotyper och design, som tillhandahålls av Kunden för användning i Tjänsterna ägs av Kunden eller att Kunden har erhållit nödvändiga tillstånd för att använda sådant material. Kunden ger företaget en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda kundens material i det enda syftet att tillhandahålla tjänsterna.

Sekretess:

Båda parter är överens om att behandla all icke-offentlig information som erhållits från den andra parten som konfidentiell och att endast använda den i syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal. Sekretessskyldigheterna ska fortsätta även efter uppsägning eller utgång av detta avtal.

Ansvarsbegränsning:

Företaget ska inte hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller straffskador som uppstår ur eller i samband med användningen av tjänsterna eller någon försening eller avbrott i tillhandahållandet av tjänsterna. Företagets maximala ansvar, oavsett om det är i kontrakt, skadeståndsansvar eller på annat sätt, ska inte överstiga de avgifter som kunden betalar till företaget för de specifika tjänster som ger upphov till ansvaret.

Diverse:

Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare förhandlingar, överenskommelser eller överenskommelser, vare sig de är skriftliga eller muntliga, som rör ämnet häri. Endera partens underlåtenhet att upprätthålla någon bestämmelse i detta avtal ska inte betraktas som ett avstående från en sådan bestämmelse eller rätten att genomdriva den.

Observera att dessa villkor kan ändras utan föregående meddelande. Det är kundens ansvar att granska den senaste versionen av villkoren på vår webbplats.

För alla frågor eller funderingar angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på följande:

Telefonnummer: (+46) 856269400
E-postadress: [email protected]
Adress: Jakobs torg 3, 111 52 Stockholm, Sverige.

Scroll to Top